News

22.03.2021
Parking lot congestion forecast calendar
08.03.2021
ปิคนิคท่ามกลางหมู่ดอกไม้ที่อุมิโนะนากามิจิ
18.05.2020
Requests for Visitors【English only】

VIEW MORE

สวนไคย์ฮิง-อุมิโนะนาคามิจิ

สวนไคย์ฮิง-อุมิโนะนาคามิจิเป็นอุทยานแห่งชาติ ตั้งอยู่บนสันดอนทรายที่ถูกอ่าวฮากาตะกับทะเลเปิดเง็นไคย์ล้อมขนาบ เป็น "อุมิโนะนาคามิจิ (ทางเดินท่ามกลางทะเล)" มีความยาวจากตะวันออกถึงตะวันตกราว 6 กิโลเมตร
กิโลเมตร มีพื้นที่กว้างใหญ่ราว 300 เฮกเตอร์ (มากกว่า 1,800 ไร่)

ขี่จักรยานกับครอบครัว หรือกับคนรัก อย่างสบายใจ !

มีลู่ขี่จักรยานยาวประมาณ 12 กิโลเมตร ภายในสวนอันกว ้างใหญ่ที่แสนสะดวก หรือจะเลือกลู่ขี่เลียบชายฝั่งรับลมทะเล, ชมทิวทัศน์อันงดงาม เรามบี รกิ ารรถจักรยานใหเ้ชา่ ทัง้ของผใู้หญแ่ ละของเด็ก และมจี ักรยานปั่นสองคนไวค้ อยบรกิ ารดว้ย หรือท่านจะนารถจักรยานมาเองก็ได ้

ขอแนะนาจุดชมวิวคลื่นทะเลที่สามารถมองเห็นทะเลเปิดเง็นไคย์ได้ทั้งหมด !
* ภายในสวนไม่อนุญาตให้ลงเล่นน้าทะเล

เพลิดเพลินกับดอกไม้ตามฤดูกาลได้ตลอดทั้งปี !

ดอกไม้จะบานตามฤดูกาลตลอดทั้งปีภายในสวน คอยต้อนรับผู้มาเยือน

มาใกล้ชิดกับสัตว์น่ารัก ๆ กันเถอะ !

เป็นสวนสตั วเ์ปิดใหเ้ขา้ไปใกลช้ ดิกบั สตั วร์ าว 500 ตวั กวา่ 50 สายพันธุ์
ท่านสามารถป้อนอาหารให ้กับแพะ, แกะ, นกน้า ได ้โดยตรง ใน "
บา้นใกลช้ ดิสตั ว"์ ทา่ นสามารถอมุ้หนูตะเภามานั่งตกั ไดเ้ลย

ไปสนุกกันข้างนอกให้สะใจ !

มีที่ให้เล่นกันได้มากมาย เล่นกันได้ทั้งวันไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ !
นอกจากของเล่นสาหรับเด็กแล้ว ยังบรรจุเนื้อหาให้ความเพลิดเพลินกับผู้ใหญ่อีกมากมายด้วย

ในฤดูร้อน จะเปิดสวนน้าขนาดใหญ่ "อุมิโนะนาคามิจิ ซันไชน์ พูล" ด้วย !
ขอเชิญชวนมาเล่นกับ "น้าพุเต้นระบา" ตามจังหวะดนตรี, สนุกกับ “แอ่งน้าชาบุชาบุ” ความลึก 20 - 30 เซนติเมตร

มาท้าทายกับงานไม้ ! (บ้านในป่า)

บา้นในป่าทาเป็นธมีให้“ประสบการณ์เรยีนรธู้รรมชาต”ิ
ดว้ยการนาพชืหรอืวัสดุทไี่มใ่ชแ้ลว้ภายในสวนมาใหท้าหัตถกรรมโดยไมค่ดิค่าใชจ้ ่าย
ปิดทำการในเดือนมิถุนายนและพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์

หากท่านหิว ขอเชิญมาอร่อยกับอาหารหลากหลายมากสไตล์ !

และมีของฝากอย่างล้นหลามไว้บริการอีกด้วย
สนิคา้ทปี่ ระกาศอยนู่ ี้อาจหมดตามฤดกู าล หรืออาจเลิกจจาหน่าย

มีอีเว้นท์มากมายตลอดทั้งปี !

ปลายมีนาคม – ต ้น

Late March to early May

ปิคนิคท่ามกลางพฤกษชาติของอุมิโนะนาคามิจิ

เป็นอีเว้นท์เปิดรับเทศกาลฮานามิของฤดูใบไม้ผลิ มาปิคนิคตักตวงบรรยากาศฤดูใบไม้ผลิกันให้เต็มอิ่มเลย ! ในวันสุดสัปดาห์มีอีเว้นท์ต่าง ๆ มากมาย เช่น ใกล้ชิดสัตว์ หรือ Craft Event เป็นต้น

ช่วงหยุดยาวปลายเมษายน - ต้นพฤษภาคม

Late March to early May

เทศกาลงานดื่มกิน Gourmet Event " C - 1 CUP in UMINAKA"”

เทศกาลชวนชิมที่ระดมอาหารเครื่องดื่ม B คลาสมาออกร้านเสริฟกันเต็มลาน !คุณลูกค้าจะเป็นผู้ลงคะแนนให้ร้านไหนเป็น No Catering Car . 15

กลางพฤษภาคม – ต ้น มิถุนายน

Late March to early May

เทศกาลดอกกุหลาบกลางทะเล (Uminaka Bara Matsuri

จัดเป็นหลายอีเว้นท์รับกับช่วงเชยชมดอกกุหลาบ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับดอกกุหลายมากมาย

วันหยุดฤดูร้อน

Late March to early May

บ้านแมลงด้วงคุวางาตะ

เปิด "บ้านแมลงด้วงคุวางาตะ” เฉพาะฤดูร้อนเท่านั้น เพื่อให้ท่านได้สัมผัสกับด้วงคุวางาตะ , ด้วงคาบุโตะ (ในสวนสัตว์เปิด)

ปลายกันยายน

Late March to early May

กระหน่าเอ้าท์ดอร์ “OUTDOOR PARK in UMINAKA“

ดื่มด่ากับกิจกรรมเอ้าท์ดอร์ ภายใต้ท้องฟ้าฤดูใบไม้ร่วง กับเสวนา BBQ หรือกับประสบการณ์พายเรือแคนู

ต้นตุลาคม - ต้นพฤศจิกายน

Late March to early May

เทศกาลดอกไม้✿กลางทะเล

เป็นอีเว ้นท์ตอบรับเทศกาลชมดอกไม ้ฤดูใบไม ้ร่วง

วันที่ 23 - 25 ธันวาคม
(เฉพาะ 3 วันนี้เท่านั้น)

Late March to early May

คืนแห่งแสงเทียนคริสต์มาสกลางทะเล

เวทีกลางแจ ้งเป็นศูนย์กลางของงาน เทียน 1
หมื่นเล่มถูกจุดเป็นภาพแสงเทียนเป็นอีเว ้นท์เฉพาะวันคริสต์มาสของ
ผนื ใหญบ่ นพนื้ พภิ พไคยฮ์ งิ-อุมิโนะนาคามิจิ
เปลวเทยีนกระพรบิ ชว่ ยสรา้งบรรยากาศแฟนตาซแีละโรแมนตกิ

 

อาจมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของอีเว้นท์โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

เชญิ ดคู อรส์ ทเี่ ราแนะนา
ในสวน-แผนที่สวนทั้งหมด